Informacje

Bank Spółdzielczy w Kamieniu oferuje Posiadaczom rachunków bieżących internetowy dostęp do swoich środków.

Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie środkami na rachunkach:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 128-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu tokenów generujących hasła jednorazowe.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

Wymagania techniczne

Komputer PC z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą 128-bitowy protokół SSL. Proponowane ustawienie rozdzielczości ekranu na 1024x768.

Ustawienia przeglądarki

Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer podajemy zalecane ustawienia przeglądarki:

 • Opcje internetowe -> Zawartość -> Autouzupełnienie odznaczone pola Formularze oraz Nazwy użytkowników i hasła w formularzach
 • Opcje internetowe -> Ogólne -> Tymczasowe pliki internetowe -> Ustawienia na liście Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron zaznaczone Przy każdej wizycie na tej stronie
 • Opcje internetowe -> Zaawansowane, część Przeglądanie odznaczone pole Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm
 • Opcje internetowe -> Zaawansowane, część Zabezpieczenia zaznaczone pole Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysk

Uruchomienie JAVA dla przeglądarki FIREFOX w wersji 52

Prosimy o zapoznanie się z publikacjami na temat bezpieczeństwa:

Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno udostępniać nikomu tokena.
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać wyłącznie pracownikom Banku Spółdzielczego w Kamieniu, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta lub Użytkownika.
 • Nie wolno przechowywać swojego hasła i tokena razem z identyfikatorem. Hasło - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych - najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Hasło należy regularnie zmieniać.
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: wmi4Mzjs pochodzące ze zdania „W moje imieniny 4 marca zawsze jest słonecznie".

Każdy Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Przed zalogowaniem Użytkownik powinien upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL, czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną:

oraz sprawdzić czy certyfikat strony jest prawidłowy.

Certyfikat można sprawdzić klikając kłódkę symbolizującą szyfrowane połączenie lub w menu przeglądarki. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer będzie to:

Plik -> Właściwości -> Certyfikaty zakładki Ogólne, Szczegóły, Ścieżka certyfikacji

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy w Kamieniu nigdy nie będzie wysyłał do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

W korespondencji kierowanej do Banku Spółdzielczego w Kamieniu za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów ani haseł, numerów kart płatniczych, numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp.

Posiadacz rachunku musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za operacje wykonywane przez Użytkowników, którym we wniosku udzielił dostępu do systemu bankowości internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa niektóre operacje wykonywane w systemie bankowości internetowej (np. przelewy, zmiany na liście odbiorców) muszą być potwierdzane kluczem. Taki wymóg dotyczy na przykład wykonywania przelewów.

W celu potwierdzenia dyspozycji w polu Klucz należy wpisać własne hasło 6 cyfr wyświetlonych przez token.

Podczas pierwszego logowania należy:

 • W pole Identyfikator użytkownika wpisać identyfikator Użytkownika otrzymany w Banku Spółdzielczym w Kamieniu .
 • W pole Klucz należy wpisać 6 cyfr wyświetlanych przez token. Wskazanie tokena zmienia się co określony przedział czasu, a każde wskazanie może być użyte tylko raz.

Po pierwszym zalogowaniu system od razu wymusi ustalenie własnego hasła. Hasło użytkownika musi liczyć od 4 do 8 znaków.

Użytkownik, który ustalił już własne hasło, podczas następnych logowań będzie wpisywał w polu Klucz swoje własne hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token.

Wprowadzenie błędnego klucza podczas logowania spowoduje zablokowanie dostępu do usługi. Jeżeli Użytkownik nie pamięta swojego hasła, to w celu odblokowania usługi posiadacz rachunku powinien złożyć dyspozycję odblokowania usługi w Banku.

Bank odblokuje dostęp, a po odblokowaniu Użytkownik postępuje tak, jak w czasie pierwszego logowania, to znaczy w polu Klucz wpisuje 6 cyfr wskazanych przez token, a następnie ustala nowe hasło.

Jeżeli Użytkownik utracił token lub osoba niepowołana poznała jego hasło, należy telefonicznie zgłosić w Banku wniosek o zablokowanie usługi.

Zapraszamy

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentów.